• Pochivkav.bg
  • Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на pochivkav.bg

Настоящите общи условия, представляват споразумение и уреждат взаимоотношенията между интернет страницата „https://pochivkav.bg/” (оперирана от фирма „Ехола” ЕООД), наричана по-долу „Pochivkav.bg”, от една страна, и Потребителите на този уебсайт, наричани по-долу „Посетители”, от друга.

„Ехола” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 205128251 със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ж.к. кв. „Кольо Фичето“, ул. „Професор Илия Янулов“ №1, вх. А, ет. 5, ап. 18, електронна поща: ddinchev90@gmail.com, мобилен телефон: +359 (0) 897 64 46 74

Важно:

Моля, прочетете изцяло публикуваните общи условия преди да използвате уебсайта Pochivkav.bg;

С визуализирането на Pochivkav.bg, всеки един от Посетителите, автоматично се задължава да спазва настоящите условия, описани по-долу на тази страница със следния адрес: https://pochivkav.bg/terms/;

Настоящият документ, съдържа информация за дейността на дружеството, като урежда отношенията между - „Ехола” ЕООД и всеки един от Посетителите в „Pochivkav.bg”.

Официалната интернет страница на дружеството „Ехола” ЕООД, опериращо https://pochivkav.bg/ е https://ehola.bg/ и всички нейни подстраници. На уеб адреса ще откриете допълнителни подробности за всички уеб сайтове, които са оперирани от дружеството, както и друга подробна информация за предлаганите услуги.

Дефиниции:

За целите на настоящите общи условия, долупосочените понятия, следва да се разбират в следния смисъл:

Pochivkav.bg - интернет страницата „https://pochivkav.bg/” и всички нейни подстраници;

Посетител - е всяко физическо лице, което е постъпило по какъвто и да е начин до уебсайта Pochivkav.bg;

Общи условия – настоящите общи условия и всяка друга правно значима информация, която се намира на Pochivkav.bg;

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове;

Предоставяни услуги:

Pochivkav.bg е чисто информативен и на него Посетителите могат да намерят всякаква информация за това, къде биха могли да отседнат по време на тяхната почивка или бизнес пътуване. Някои от обектите за които могат да открият информация са: хотели; квартири; бунгала; комплекси и други подобни в това число също така, механи и ресторанти, в които биха пожелали да обядват или вечерят;

Чрез контактните данни посочени на сайта ни, които се намират на следния адрес: https://pochivkav.bg/contact/, Посетителите могат да отправят запитвания до Pochivkav.bg;

Посетителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма (ако има такава), след тяхното изрично съгласие, като самостоятелно и собственоръчно маркират необходимите чек-боксове за съгласието си;

Единствените задължителни полета в контактната форма (ако има такава) са името на подателя и неговия имейл. Данните се събират, за да може Pochivkav.bg, да отговори на отправеното запитване;

Pochivkav.bg изтрива личните данни на Посетителите след изтичане на 6 месечен срок от събирането им;

Pochivkav.bg не носи отговорност за съдържанието на линкове, които препращат към страници, различни от главните и вътрешните подстраници на https://pochivkav.bg/;

Всички публикувани материали в Pochivkav.bg са чисто информативни, независимо от тематиката им, включително, но не само статиите за Българския Туризъм и съдържанията на вътрешните страници в които са публикувани различните видове обекти и други;

Pochivkav.bg не носи отговорност, ако Посетителите причинят вреди на себе си или трети лица вследствие ползването на Pochivkav.bg;

Публикуваната информация на конкретните обекти и агенции добавени в уеб сайта Pochivkav.bg, не може да се счита за директна продажба, резервация и/или организация на туристически услуги през Pochivkav.bg;

Директни резервации и организация на туристически услуги, не се предлагат и не се осъществяват през и от Pochivkav.bg. За резервации и организация на туристически услуги, моля обръщайте се директно към регистрираните обекти и агенции, като използвате обявените от тях данни за контакти;

Интелектуална собственост:

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта Pochivkav.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Pochivkav.bg или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Pochivkav.bg, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство;

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Pochivkav.bg, Pochivkav.bg има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер;

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Посетителите не може да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват, разпространяват и разгласяват по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Pochivkav.bg;

Pochivkav.bg се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Посетителите за нормален достъп до предоставяните информация и услуги;

Pochivkav.bg си запазва правото да промени и преустанови достъпа до предоставените информация и услуги;

Pochivkav.bg има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива и променя информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си;

Изменение на общите условия:

Pochivkav.bg се задължава да уведоми Посетителите за всяко изменение в настоящите общите условия в продължение на минимум 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на главната си страница в сайта Pochivkav.bg;

Когато не е съгласен с измененията в общите условия, всеки Посетител има право да се откаже от това Споразумение, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, всеки Посетител следва да уведоми Pochivkav.bg в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член;

В случай че Посетител не упражни правото си да се откаже от това Споразумение по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Посетителите без възражения;

Приложимо право:

По всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България;

Прекратяване и разваляне на договора:

Pochivkav.bg има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми;

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Ехола” ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта Pochivkav.bg;

Спасителна клауза:

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика;

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на 04.07.2018 година;

Други страници с важна информация:

Декларация за поверителност;

Политика за „бисквитки“ (cookies);

Общи условия за юридически лица, при сключване на договор за добавяне на обект или агенция;